pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

obrazek www 4Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje o pozyskaniu z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia oraz osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 359.300,00 zł. zostały przyznane na realizację przez PUP w Radomsku zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwota ta będzie przeznaczona na staże, szkolenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz środki na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy.