pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.
W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami z Funduszu Pracy na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy w maksymalnej wysokości 24 000,00 zł na jedno stanowisko pracy. Należy je utrzymać w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Jak otrzymać pomoc na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy?

• prowadzisz działalność gospodarczą przez okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej)
• nie zmniejszyłeś wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązałeś stosunku pracy z pracownikiem w drodze dokonanego przez Ciebie wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
• nie zalegasz w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiadasz nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
• nie byłeś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
• złożyłeś kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW!
Wnioski o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy przyjmowane będą w okresie od 23 do 27 października 2017 r. w biurze podawczym urzędu (sala obsługi).

PAMIĘTAJ!
Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów i skontrolowaniu wyposażonego miejsca pracy możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Refundację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy otrzymasz po:
• złożeniu złożeniu kompletnego wniosku
• podpisaniu umowy z urzędem pracy
• przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,
• umożliwieniu przeprowadzenia kontroli wyposażonego miejsca pracy pracownikom urzędu
• zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej z urzędem umowie.

Planowane refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy.
W ramach tych środków na tę formę wsparcia mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w tej postaci.

Szczegółowe informacje określa "Regulamin w sprawie przyznawania z Funduszu Pracy środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego" dostępny w poniższych załącznikach.