pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Zgodnie z art. 60 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.):

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

2. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

3. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

4. W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

5. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa w ust. 4.

6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

7. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

8. Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Jak otrzymać refundację?

1. Pracodawca składa w Biurze Podawczym PUP w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2 kompletny wniosek o zorganizowanie zatrudnienia dla bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Druk wniosku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych zasad dostępny jest na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl oraz w siedzibie Urzędu (ul. Tysiąclecia 2, pokój 6).

2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym w PUP w Radomsku druku. Do wniosku dołącza się wymienione w nim załączniki. Wnioski, które wpłynęły w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną) lub zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu naboru nie będą rozpatrywane. Wniosek należy wypełnić czytelnie, nie wolno zmieniać kolejności punktów, treści oraz jego formy.

3. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy między Starostą z upoważnienia, którego działa Dyrektor PUP a pracodawcą.

4. Po zawarciu umowy PUP kieruje osobę bezrobotną, do 30 roku życia podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, z którą pracodawca zawiera umowę o pracę.

Osoba bezrobotna nie będzie kierowana do pracodawcy:
- z którym pozostaje w I stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa, lub jest jego współmałżonkiem, lub zamieszkuje z nim pod tym samym adresem;
- u którego wchodzi w skład organu zarządzającego w przypadku spółki kapitałowej lub jest wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- u którego była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową, w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku (nie dotyczy studentów i uczniów kształcących się w systemie stacjonarnym, zatrudnionych w okresie wakacyjnym).

5. Refundacja faktycznie poniesionych kosztów odbywa się na podstawie złożonego wniosku o zwrot kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podjęli zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Pracodawca, który zawarł umowę składa za każdy miesiąc wniosek o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje refundacja, na druku, który stanowi załącznik nr 2. Wysokość refundacji za dany miesiąc nie może przekraczać wartości środków faktycznie poniesionych przez pracodawcę na ten cel.

Informacje na temat refundacji można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
ul. Tysiąclecia 2, 97- 500 Radomsko
Referat Instrumentów Rynku Pracy
pokój nr 14, tel. 44 683 73 55-58 wew. 65reg internet

epuap

oferty internet

tel rej