pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Prawa i obowiązki Pracodawcy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, albo miejsce wykonywania pracy, albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy.

Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności:

  • pośrednictwa pracy;
  • poradnictwa zawodowego;
  • szkoleń;
  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.

Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencje zatrudnienia lub instytucję szkoleniową.

Program może być finansowany:

  • przez pracodawcę;
  • przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej;
  • na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dniem 01.02.2009r zniosła dotychczasowe obowiązki pracodawcy w zakresie:

informowania powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy o wolnych miejscach zatrudnienia lub przygotowania zawodowego,
przyjmowania oświadczeń przed zatrudnieniem osoby o pozostawaniu przez nią w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy,
zawiadamiania w formie pisemnej, w okresie 5 dni właściwego powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.