pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Zgodnie z art. 60a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.):

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem", na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

2. Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:
1) małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
2) rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
3) rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
4) dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka
pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

3. Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

4. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

5. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa lub wykorzystanie grantu niezgodnie
z umową lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

6. Zwrot grantu następuje:
1) w kwocie proporcjonalnej do okresu , w którym warunek zatrudnienia bezrobotnego nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu: w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
2) w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu - w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

7. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

8. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant w kwocie określonej w ust. 6 pkt 1. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

9. Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Jak otrzymać grant na telepracę?

1. Pracodawca lub przedsiębiorca składa kompletny wniosek o grant na telepracę w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty. Druk wniosku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych zasad dostępny jest w siedzibie Urzędu (ul. Tysiąclecia 2, pokój 12) oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl

2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym w PUP w Radomsku druku. Do wniosku dołącza się wymienione w nim załączniki. Wnioski, które wpłynęły w inny sposób (np. faksem, poczta elektroniczną) lub zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu naboru nie będą rozpatrywane. Wniosek należy wypełnić czytelnie, nie wolno zmieniać kolejności punktów, treści oraz jego formy.

3. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o grant na telepracę PUP w Radomsku informuje pisemnie o sposobie rozpatrzenia w/w wniosku .

4. Grant na telepracę przyznawany jest na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej przez Dyrektora Urzędu działającego z upoważnienia Starosty z pracodawcą lub przedsiębiorcą. Umowa określa szczegółowe warunki realizacji grantu na telepracę.

5. Grant na telepracę będzie przyznawany do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę wsparcia.

6.Grant na utworzenie stanowiska telepracy ma charakter dotacji wypłacanej ,,z góry".

7. Środki z grantu zwane dofinansowaniem, powinny być wydatkowane zgodnie ze szczegółową specyfikacją wydatków dotyczących tworzonego stanowiska pracy zatwierdzoną przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

 

Dodatkowe informacje:

TELEPRACA – praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 675 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

TELEPRACOWNIK - pracownik, który wykonuje pracę poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 675 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

PRACODAWCA - jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

PRZEDSIĘBIORCA- osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego oraz osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą albo zawodową we własnym imieniu.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Preferowaną formą zabezpieczenia jest poręczenie osób fizycznych bądź prawnych, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym lub gwarancja bankowa.

W przypadku poręczenia osób fizycznych lub prawnych żądany zwrot środków powinien być zabezpieczony w wysokości minimum 30 % przyznanej dotacji.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub blokady rachunku bankowego zwrot środków powinien być zabezpieczony w wysokości 100 % przyznanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.

1. Poręczycielem może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) jest zatrudniona w ramach stosunku pracy na czas określony lub nieokreślony, przy czym okres obowiązywania umowy o pracę nie może upłynąć przed upływem 18 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez bezrobotnego a jej dochód miesięczny brutto nie jest niższy niż 125% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). Dokumentem potwierdzającym powyższe dane jest aktualne zaświadczenie poręczyciela z zakładu pracy, wypełnione przez zakład pracy, na druku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, z ostatnich 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę podpisania umowy,
b) prowadzi co najmniej rok działalność gospodarczą, której dochód miesięczny brutto wynosi 125% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). Dokumentem potwierdzającym osiągany dochód jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ostatnie 12 miesięcy poprzedzających datę podpisania umowy,
c) emerytem lub rencistą i osiąga dochód miesięczny brutto w wysokości 125% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).Dokumentem potwierdzającym osiągany dochód jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę podpisania umowy lub decyzja o przyznaniu renty lub emerytury oraz dokument potwierdzający wpływ środków (ostatni odcinek lub wyciąg bankowy),

2. Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach poręczycieli pracodawca lub przedsiębiorca winien dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

3. W każdym przypadku, gdy poręczyciel pozostaje we wspólności majątkowej wymagana jest zgoda małżonka poręczyciela.

4. Poręczycielem nie może być:
a) osoba, przeciwko której toczy się postępowanie egzekucyjne lub która zobowiązana jest do zapłaty kwot pieniężnych zasądzonych wyrokami sądowymi lub ustalonymi w decyzjach administracyjnych,
b) współmałżonek wnioskodawcy,
c) współmałżonek poręczyciela,
d) osoba powyżej 75 roku życia,
e) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku,
f) osoba, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy była poręczycielem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przystąpienia lub założenia spółdzielni socjalnej, bonu na zasiedlenie.

 

Informacje na temat grantu można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
ul. Tysiąclecia 2, 97- 500 Radomsko
Referat Instrumentów Rynku Pracy
pokój nr 12, tel. 44 683 73 56 wew. 38

 

 

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013).