pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Zarejestrowana osoba zostaje pozbawiona statusu poszukującego pracy, jeżeli:

1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;

2. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

3. nie podjęła albo przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

4. złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku;

5. pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa.

Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni odpowiednio:

1. po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;

2. od dnia niestawiennictwa;

3. od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej w  pkt 3 .

JAK PONOWNIE MOŻESZ UZYSKAĆ STATUS OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY?

Status osoby poszukującej pracy będziesz mógł ponownie uzyskać po upływie wskazanego 120-dniowego okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wymaganych warunków.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.33)

 reg internet

epuap

oferty internet

tel rej