pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Czym są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

To Instrument skierowany do osób bezrobotnych zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej.
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2018 r. to 24 000,00 złotych.

Planowane dotacje realizowane będą w ramach:
Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat).
W ramach tych środków dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby bezrobotne, które spełniają następujące warunki:
• są osobami w wieku 18-29 lat,
• są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy);
• nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
• posiadają niskie kwalifikacje (osoby o niskich kwalifikacjach, to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem:
- podstawowym;
- gimnazjalnym;
- ponadgimnazjalnym, czyli do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkołę zawodową.

Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.


MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW!
Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w okresie od 4 do 31 lipca 2018 r. w biurze podawczym urzędu (sala obsługi).

PAMIĘTAJ!
Wniosek o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej należy złożyć zanim ją zarejestrujesz. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki dotacji możesz rozpocząć działalność gospodarczą.


Szczegółowe informacje określa "Regulamin w sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej" dostępny w poniższych załącznikach.