logo RPO IV

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2018 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie",VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby w wieku powyżej 29 lat bez pracy (należące do I lub II profilu pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby po 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
- staże;
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- prace interwencyjne.

Łączna wartość projektu: 2 199 570,00 zł, w tym: - środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 85,00% tj. 1 869 634,50 zł.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim.

Planowane efekty:
Dla osób w wieku 50 lat i więcej - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
Dla kobiet - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%
Dla osób z niepełnosprawnościami -wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
Dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%
Dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) - na poziomie co najmniej 38%