pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

PO WER UE

Informacja o projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie radomszczańskim (I)

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2015 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat do udziału ww. projekcie.

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (I) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany jest do 350 osób młodych w wieku 18 – 29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku jako bezrobotne (dla których został ustalony i lub II profil pomocy), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Edukacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, za osoby z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15 – 29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:
- nie pracuje (tzn. jest bezrobotna)
- nie kształci się (tzn. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
- nie szkoli się (tzn. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby:
- niepełnosprawne
- do 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy
- w przedziale wiekowym 25 – 29 lat bezrobotne przez okres 12 miesięcy.

W ramach przedmiotowego projektu tutejszy urząd zakłada realizację następujących form wsparcia:
- staże (291 osób)
- szkolenia zawodowe (20 osób)
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (39 osób).

Okres realizacji projektu: 01.02.2015 r. – 31.12.2015 r.

Łączna wartość projektu: 3 350 500 zł,
w tym: - środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 91.89% czyli 3 078 800 zł.

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, w przedziale wiekowym 18 – 29 lat, pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Planowane efekty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 121 osób zarejestrowanych w PUP Radomsko
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – 17%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 35%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 36%
Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych – 43%