pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

logo RPO IV

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2018 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie",VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby w wieku powyżej 29 lat bez pracy (należące do I lub II profilu pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby po 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
- staże;
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- prace interwencyjne.

Łączna wartość projektu: 2 199 570,00 zł, w tym: - środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 85,00% tj. 1 869 634,50 zł.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim.

Planowane efekty:
Dla osób w wieku 50 lat i więcej - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
Dla kobiet - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%
Dla osób z niepełnosprawnościami -wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
Dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%
Dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) - na poziomie co najmniej 38%

logo rpo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie",VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby w wieku powyżej 29 lat bez pracy (należące do I lub II profilu pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby po 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
- staże
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
- prace interwencyjne

Łączna wartość projektu: 2 056 280,00 zł, w tym: - środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 85,00% tj. 1 747 838,00 zł.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim.

Planowane efekty:
Dla osób w wieku 50 lat i więcej - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
Dla kobiet - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%
Dla osób z niepełnosprawnościami -wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
Dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%
Dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) - na poziomie co najmniej 38%

 

PO WER UE

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku jako bezrobotne (dla których został ustalony i lub II profil pomocy), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Edukacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, za osoby z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15 – 29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:
- nie pracuje (tzn. jest bezrobotna);
- nie kształci się (tzn. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
- nie szkoli się (tzn. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
- staże;
- bony na zasiedlenie;
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Łączna wartość projektu: 4 392 256,44 zł ,w tym: - środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 91,89%, czyli 4 036 044,00 zł.

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim.

Planowane efekty:
• Dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%.
• Dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%.
• Dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%.
• Dla pozostałych uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 43%.

 

PO WER UE
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2016 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa: I.Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 skierowany jest do 269 osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Radomsku jako bezrobotne (dla których zostł ustalony I lub II profil pomocy), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu - tzw. Młodież NEET.

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Edukacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, za osoby z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15 – 29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:
- nie pracuje (tzn. jest bezrobotna)
- nie kształci się (tzn. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
- nie szkoli się (tzn. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby:
- niepełnosprawne
- do 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy
- w przedziale wiekowym 25 – 29 lat bezrobotne przez okres 12 miesięcy.

W ramach przedmiotowego projektu tutejszy urząd zakłada realizację następujących form wsparcia:
- staże,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2017 r.

Łączna wartość projektu: 3 499 385,00 zł, w tym: - środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 91,89%, czyli 3 215 585,46 zł.

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, w przedziale wiekowym 18 – 29 lat, pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Planowane efekty:
Głównym rezultatem projektu bedzie podjecie zatrudnienia przez 97 osób zarejestrowanych w PUP Radomsko.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – 17%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 35%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 48%
Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych – 43%

logo rpoPowiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2016 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie",VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2017 r.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby w wieku powyżej 29 lat bez pracy(należące do I lub II profilu pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby po 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
• staże
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
• prace interwencyjne

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie do końca 2016 r.

Łączna wartość projektu: 2 010 378,00 zł, w tym: - środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 85,00% tj. 1 708 831,00 zł.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim.

Planowane efekty:
• Dla osób w wieku 50 lat i więcej - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
• Dla kobiet - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%
• Dla osób z niepełnosprawnościami -wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
• Dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%
• Dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym) - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 29%

 

logo rpoPowiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2015 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (I)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie",VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 r. – 30.06.2016 r.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby w wieku powyżej 29 lat bez pracy(należące do I lub II profilu pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Grupę docelową stanowić będzie 151 osób, w tym 81 kobiet oraz 70 mężczyzn, zarejestrowanych w PUP w Radomsku, w tym:
• 19 osób o niskich kwalifikacjach,
• 55 osób długotrwale bezrobotnych,
• 4 osoby niepełnosprawne,
• 19 osób powyżej 50. roku życia.

W ramach projektu PUP realizować będzie następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
- staże dla 60 osób bezrobotnych,
- doposażenia/ wyposażenia miejsc pracy dla 35 osób,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 43 osób bezrobotnych,
- prace interwencyjne dla 13 osób.

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie do końca 2015r.

Łączna wartość projektu: 2 288 900,00 zł,
w tym: - środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 85,00% tj. 1 945 600,00 zł.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim.

Planowane efekty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 121 osób zarejestrowanych w PUP Radomsko.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – 17%.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 35%.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 36%.
Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych uczestników niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup – 43%.