pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
 • zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach
 • zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy
 • ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą
 • pracy;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach
 • uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Odpowiednia praca to zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Pośrednictwo pracy realizowane przez powiatowy urząd pracy prowadzone jest nieodpłatnie i zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
 • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy,
 • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy
 • pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek,
 • niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
 • związkową, pochodzenie etniczne lub orientację seksualną,
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłaszane do urzędu pracy jest
 • podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Oferty pracy wpływające do Powiatowego Urzędu Pracy na bieżąco udostępniane są bezrobotnym i osobom poszukującym pracy.

Ze względu na formę upowszechnienia oferty pracy wyróżnia się:

pośrednictwo otwarte - oferta pracy eksponowana jest w miejscu publicznym i zawiera dane umożliwiające potencjalnym kandydatom do pracy identyfikację pracodawcy. Osoby zainteresowane mają dostęp m.in . do takich informacji jak: dane teleadresowe pracodawcy, wymagania wobec kandydatów, proponowane warunki pracy. Ta forma pośrednictwa daje pracodawcom możliwość wyboru pracownika również spośród osób, które zgłoszą się na rozmowę kwalifikacyjną bez udziału pośrednika pracy.

pośrednictwo zamknięte - informacje o ofertach pracy nie zawierają danych umożliwiających potencjalnym kandydatom do pracy identyfikację pracodawcy. Obsługa ofert pracy realizowana jest przez pośrednika pracy, który w oparciu o wskazania pracodawców dokonuje doboru kandydatów spośród osób zarejestrowanych w urzędzie i kieruje je na rozmowy kwalifikacyjne. Po dokonaniu ostatecznej oceny przydatności kandydata, pracodawca informuje powiatowy urząd pracy o podjętej decyzji dotyczącej zatrudnienia. Cechą pozytywną tej formy pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, niekiedy przypadkowymi osobami.

Pośrednictwo pracy może być prowadzone w formie:

 • indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy,
 • giełd pracy organizowanych w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większa grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowiska, w jednym lub kilku zawodach. Dzięki możliwości przeprowadzenia bezpośrednich rozmów pomiędzy pracodawcą i potencjalnymi kandydatami istnieje szansa na szybkie znalezienie odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy.
 • targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy przez większą liczbę pracodawców.
 • W targach pracy oprócz pracodawców biorą udział także instytucje szkoleniowe, organizacje
 • pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy i inni partnerzy.

Każda osoba bezrobotna i poszukująca pracy zgłaszająca się do pośrednika pracy, może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące usług i instrumentów rynku pracy, które jej przysługują.

Pośrednik pracy może zaproponować bezrobotnemu:

 • ofertę pracy,
 • zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy,
 • wizytę u doradcy zawodowego w celu określenia predyspozycji zawodowych,
 • udział w szkoleniu,
 • badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności bezrobotnego do podjęcia pracy,
 • staż,
 • przygotowanie zawodowe dla dorosłych,
 • skierowanie na prace interwencyjne, wykonywanie prac społecznie użytecznych,


Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres:
   - 120 dni w przypadku pierwszej odmowy
   - 180 dni w przypadku drugiej odmowy
   - 270 dni w przypadku trzeciej odmowy

Bezrobotny, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres :

 - 120 dni w przypadku pierwszego niestawienia
   - 180 dni w przypadku drugiego niestawienia
   - 270 dni w przypadku trzeciego niestawienia i kolejnych

Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
Zawiadomienie o podjęciu zatrudnienia można również przesłać pocztą lub faksem. 

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1265)
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie
   szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy
   (Dz.U. Nr 47 poz.315)
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie
   standardów usług rynku pracy (Dz.U. z 2007r. Nr 47 poz.314)