pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,
  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Nazwa EURES jest skrótem i powstała z angielskiej nazwy EURopean Employment Services, określającej Europejskie Służby Zatrudnienia.

EURES stwarza szczególne warunki do współpracy w regionach przygranicznych. W ramach EURES działa ponad 20 partnerstw transgranicznych EURES-T, więcej.

Kadra EURES

Realizacją zadań w ramach sieci EURES w poszczególnych krajach zajmują się doradcy EURES, których liczba w EOG wynosi około 900 osób. Doradcy EURES są wspomagani w realizacji zadań przez asystentów EURES. Więcej informacji o kadrze EURES znajdziesz w zakładce "Kadra EURES".

Struktura organizacyjna EURES

Koordynacyjną rolę w ramach sieci EURES odgrywa Biuro Koordynacji EURES (EURESco), umiejscowione w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans w Komisji Europejskiej.

W sprawach dotyczących planowania strategicznego, rozwoju, promowania i nadzorowania sieci EURES Komisja Europejska jest wspomagana przez Grupę Strategiczną Wysokiego Szczebla EURES. W skład tej Grupy wchodzą szefowie publicznych służb zatrudnienia krajów członkowskich.

Koordynacją realizacji zadań EURES w poszczególnym kraju członkowskim zajmuje się Menadżer EURES. Platformą współpracy Menadżerów EURES oraz Komisji Europejskiej są spotkania Grupy Roboczej EURES. Odbywają się one kilka razy do roku a ich uczestnikami są przedstawiciele Komisji Europejskiej, Menadżerowie EURES oraz przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej - www.eures.europa.eu

Sieć EURES wspiera specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej www.eures.europa.eu, który jest źródłem wiedzy na temat zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy.

Portal umożliwia osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutację pracowników. Użytkownicy portalu mogą skorzystać między innymi z:

  • bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
  • bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą,
  • bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.