pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. z  2012r. poz. 1299 ) od dnia 27.05.2013r. osoby bezrobotne skorzystają z możliwości zarejestrowania się w tutejszym urzędzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 

Osoba posiadająca :

- bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

- podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo

- podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych

ubiegająca się o zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy  jako bezrobotna wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej https://www.praca.gov.pl

      Po wejściu na portal ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać

„ zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” i wypełnić formularz.

Po przekazaniu danych wymaganych w formularzu ( są to m.in. dane osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności, okresy zatrudnienia ), do wypełnionego wniosku o dokonanie rejestracji  załącza zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji ( dostępne w zakładce: dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny ), wskazuje wybrany urząd pracy oraz podpisuje wniosek w wyżej podany sposób. W tym przypadku rejestracji dokonuje się z dniem, w którym osoba złożyła wniosek po  opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz  złożeniu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego.”, jednym z wyżej podanych podpisów.

     Po złożeniu wniosku o dokonanie rejestracji powiatowy urząd pracy wysyła w formie elektronicznej wezwanie w celu dostarczenia oryginałów dokumentów, których skany zostały dołączone do wniosku,  w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie rejestracji.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny nie dokonuje się w przypadku:

  • nie zgłoszenia się w terminie wyznaczonym drogą elektroniczną w celu dostarczenia oryginałów dokumentów, które są niezbędne do rejestracji :( dowód osobisty, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy ),
  • nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podanych wyżej podpisów.

Osoba, która nie posiada:

- bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

- podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo

- podpisu osobistego weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych,

ubiegająca się o zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej www.praca.gov.pl

      Po wejściu na portal ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać

„ zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” i wypełnić formularz.

Po przekazaniu danych wymaganych w formularzu ( są to m.in. dane osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności , okresy zatrudnienia ), aplikacja zaproponuje termin wizyty tj. dzień i godzinę stawiennictwa w urzędzie w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów. Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie oznacza, że  rejestracja została dokonana . Rejestracja nastąpi z dniem zgłoszenia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie zaproponowanym przez aplikację. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny zgłoszenia się do rejestracji, gdyż z przyczyn organizacyjnych nie gwarantujemy możliwości przyjęcia osób spóźnionych.

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać dokumenty do rejestracji na stanowisku ds. informacji.

W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie w celu dokonania rejestracji wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.reg internet

epuap

oferty internet

tel rej