pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i członków ich rodzin reguluje ustawa z dnia   27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia  zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust.1  pkt  24 ustawy),
 • osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego  dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. (art. 66 ust.1  pkt 24a ustawy).
 • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi zgodnie z przepisami art. 74-76 oraz opłaceniu składki (Art. 67 ust. 1 ustawy).

Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

 •  Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt  5 i 6 (jeżeli członkowie rodzin nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego tj. nie pracują i nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy), którzy uzyskają po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (art. 67 ust. 3 ustawy).

  Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego uważa się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 •  małżonka,
 •  wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 5   pkt  3 ustawy).

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić płatnika składek o nabyciu lub utracie uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianach lub błędach w podanych wcześniej danych członka rodziny.

Ustanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej:

 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób, o których mowa w ust. 2 i 3 ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (art. 67 ust. 4 ustawy).
 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę: 1.ponadgimnazjalną – wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów,

2. wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów  (art. 67 ust. 5 ustawy). 

Wymagane dokumenty do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • dzieci po wyżej 18 roku i młodzież studiująca do 26 roku życia - zaświadczenie o kontynuacji nauki,
 • osoby niepełnosprawne  ze znacznym stopniem niepełnosprawności pozostające na utrzymaniu ubezpieczonego - dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członka rodziny ubezpieczonego, płatnik składek sporządza i przekazuje do ZUS dokument: ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.reg internet

epuap

oferty internet

tel rej