pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej:

1. Dowód osobisty lub paszport (w przypadku paszportu wymagane jest zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL, bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego).

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - w przypadku posiadania takiego zameldowania.

3. Oryginał dyplomu w przypadku studiów wyższych (może być odpis), świadectwa ukończonych szkół ponadpodstawowych wraz z dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia.

4. Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwa pracy).(oryginały i kserokopie)

5. Aktualny wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

 • prowadziłeś (aś) i zlikwidowałeś (aś) działalność gospodarczą,
 • zawiesiłeś (aś) prowadzenie działalności gospodarczej,
 • po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podjąłeś/nie podjęłaś tej działalności
 • Przedstaw zaświadczenie ZUS o okresie podlegania i opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ( również w przypadku osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej)

6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli sprawowałeś(aś) funkcje reprezentacyjne w spółce.

7. Osoby ,które pobierały świadczenia z MOPS lub GOPS   zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu upływu ustawowego okresu jego pobierania, winny okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia.

8. Jeżeli byłeś(aś) zatrudniony(a):

 • w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • na umowę zlecenie,
 • na umowę o świadczenie usług,
 • na umowę agencyjną lub pracę nakładczą lub
 • w zakładzie karnym,

- przedstaw zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto (za każdy przepracowany miesiąc) oraz informacją czy były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

9. Jeżeli pobierałeś(aś) świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poza okresem zatrudnienia np.:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby lub
 • rentę szkoleniową,

- przedstaw zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru,

- w przypadku renty wymagana jest decyzja pozbawiająca świadczenia ZUS i orzeczenie o zdolności do pracy.

10. Jeżeli pobierasz rentę rodzinną: decyzja z ZUS/ KRUS o jej wysokości.

11. Jeżeli przebywałeś(aś) na urlopie wychowawczym, przedstaw akt urodzenia dziecka.

12. Książeczka wojskowa lub świadectwo służby, jeżeli odbywałeś(aś) służbę wojskową.

13. Dokument o przeciwwskazaniach do określonej pracy, jeżeli taki dokument posiadasz.

14. Osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.

15. Jeżeli przebywałeś(aś) w zakładzie karnym, KONIECZNE jest świadectwo zwolnienia.

16. Zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej (osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej);

17. Decyzja z KRUS-u o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników ( w przypadku współmałżonków lub domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe);

18. W przypadku zmiany stanu cywilnego: akt małżeństwa ( oryginał + ksero)

Ww. dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

Nie dokonuje się rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

UWAGA!
W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawy renty  przez  Sąd  nie  należy  zwlekać z zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdyż zwłoka z rejestracją przekraczająca okres 6 miesięcy od utraty prawa do renty spowoduje, iż nie będzie spełniony warunek niezbędny do przyznania świadczeń pieniężnych.
Osoby,  które  nie  mogą  przedłożyć  wymaganych  dokumentów,  gdyż  złożyły  je  wraz z odwołaniem do Sądu Pracy – mają możliwość dokonania rejestracji po przedłożeniu uwierzytelnionych kserokopii wykonanych w Sądzie lub innej instytucji gdzie znajdują się oryginały.

W przypadku ponownej rejestracji bezrobotny, który utracił statusu bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę  minimalnego   wynagrodzenia   za  pracę  miesięcznie winien zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Posiada wówczas prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego.

Podstawa prawna:
art 1 i art 2  ust. 1  pkt 2  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004 r.  o  promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1265)reg internet

epuap

oferty internet

tel rej