pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

 Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami) powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Osoby bezrobotne zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w urzędzie pracy mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodzin uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Bezrobotny, który zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jest zobowiązany do powiadomienia urzędu pracy o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Za członka rodziny uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat. Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat. małżonka – mąż, żona (ale nie konkubenci),
  • krewnych wstępnych (rodziców, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy – podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od tego, czy posiadają status członka rodziny.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego.

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie i mające zameldowanie na terenie RP mają zagwarantowane prawo do świadczeń.

Od 1 stycznia 2013r. idąc do lekarza zabieramy ze sobą dowód osobisty.  Wystarczy tylko numer PESEL, by osoba w rejestracji sprawdziła w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców czy jesteśmy ubezpieczeni.reg internet

epuap

oferty internet

tel rej