pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

I. Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. bezrobotny podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy;
 2. otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia;
 3. złoży wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego;
 4. udokumentuje wysokości osiąganego wynagrodzenia;
 5. udokumentuje podjęcie zatrudnienia oraz jego okres.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje:

 • w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku miesięcznie,
 • od dnia złożenia wniosku o dodatek aktywizacyjny, do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia,
 • po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia, jego okresu oraz wysokości osiągniętego wynagrodzenia (w kwocie brutto) – stosownym dokumentem wystawionym przez pracodawcę.

Art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

II. Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. bezrobotny podjął zatrudnienie lub inna pracę zarobkową z własnej inicjatywy (wymiar czasu pracy bez znaczenia);
 2. złoży wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego;
 3. udokumentuje podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz jego okres.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje:

 • w wysokości do 50% zasiłku miesięcznie,
 • w okresie od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej,
 • po udokumentowaniu podjęcia oraz okresu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 1. skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane (art. 48 ust. 4 pkt. 1 ustawy)
 2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy,u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inna pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny (art. 48 ust. 4 pkt. 2 ustawy)
 3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego (art. 48 ust. 4 pkt. 3 ustawy)

Podstawa prawna:

 1. Art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265);
 2. Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18.08. 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych,  stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz. 1118 )


reg internet

epuap

oferty internet

tel rej