pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

 

Zgodnie z art 66 m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1265 i 1149.),

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy.

2. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

3. Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

4. Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

5. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

6. Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

7. Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

8. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

9. W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

1)  kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub

2)  kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie, o którym mowa w ust. 8.

10. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

11. Refundacja, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Jak otrzymać refundację?

 • Osoba bezrobotna zainteresowana przyznaniem bonu zatrudnieniowego zgłasza ten fakt swojemu doradcy klienta oraz składa kompletny wniosek o przyznanie bonu w Biurze Podawczym PUP w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2 lub za pośrednictwem poczty. Druk wniosku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych zasad, dostępny jest u doradcy klienta oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl
 • W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku PUP w Radomsku informuje pisemnie o sposobie rozpatrzenia w/w wniosku.
 • Osoba bezrobotna, która otrzymała bon jest zobowiązana w terminie ważności bonu dostarczyć wypełniony bon wraz z wnioskiem pracodawcy o zawarcie umowy o zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach bonu zatrudnieniowego, do doradcy klienta. Termin ważności bonu, czyli czas jaki ma bezrobotny na znalezienie pracodawcy, określa starosta.
 • Nie dopełnienie formalności wynikających z przyznanego bonu w terminie jego ważności spowoduje brak możliwości jego realizacji.
 • Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez Dyrektora PUP w Radomsku działającego z upoważnienia Starosty z pracodawcą. Umowa określa szczegółowe warunki realizacji bonu zatrudnieniowego.
 • Po zawarciu umowy PUP kieruje osobę bezrobotną do 30 roku życia, w ramach bonu zatrudnieniowego, z którą pracodawca zawiera umowę o pracę.
 • Refundacja pracodawcy części kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu odbywa się na podstawie złożonego wniosku o refundację. Pracodawca, który zawarł umowę składa za każdy miesiąc wniosek o refundację
  w nieprzekraczalnym terminie do 30 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje refundacja. Druk wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad. Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy
  w wysokości zasiłku obowiązującego na dzień podpisania umowy.
 • Bony zatrudnieniowe będą przyznawane osobom bezrobotnym, które podejmą pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do wyczerpania środków przeznaczonych w danym roku na tę formę wsparcia.

 

Informacje na temat bonu zatrudnieniowego można uzyskać u doradcy klienta:

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
ul. Tysiąclecia 2, 97- 500 Radomsko
tel. 44 683 73 56

 reg internet

epuap

oferty internet

tel rej