pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż z dniem 25.10.2018r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszone zostały priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019:
• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
• wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.