pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

obrazek wwwOsoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2018 r. to 24.000,00 złotych.

 

Planowane dotacje realizowane będą w ramach: Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat) Do udziału w ramach tego programu mogą być skierowane osoby bezrobotne, które spełniają następujące warunki: - są osobami w wieku 18-29 lat,
- są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy);
- nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w iągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach. Osoby o niskich kwalifikacjach, to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem:
- podstawowym;
- gimnazjalnym;
- ponadgimnazjalnym,
czyli do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkołę zawodową. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Ważne!

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 5 do 9 listopada 2018 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku nt. „Wypełnianie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej". Spotkania odbędą się w dniach:
- 31.10.2018 r. (środa) o godzinie 10:30,
- 05.11.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00,
- 06.11.2018 r. (wtorek) o godzinie 13:00.
Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz tutaj. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pokoju nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wewn. 38.