pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

12Wnioski o zorganizowanie robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych form pomocy przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 5 lutego 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w form wsparcia w 2018 roku.

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie do 6 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, spółki wodne i ich związki jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o zorganizowanie robót publicznych, następuje podpisanie umowy pomiędzy działającym z upoważnienia Starosty Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku a Organizatorem, która uprawnia do otrzymania refundacji części kosztów wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych. W 2018 r. w PUP w Radomsku wysokość refundacji wynosi maksymalnie 1800 zł + ZUS od tej kwoty.

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Zasady organizacji w/w form wsparcia obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2018 r. oraz wnioski o ich organizację dostępne są w siedzibie Urzędu oraz tutaj i tutaj. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 28 lub pod numerem telefonu: tel. 44 683 73 56 – 58 wew. 65.