pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

obrazek www 3Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne w tym roku nabory wniosków:
- o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców,
- o zorganizowanie staży,
- o refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia.

Wnioski o przyznanie wyżej wymienionych form pomocy przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 16 do 20 października 2017 r.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad organizacji staży, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w roku 2017 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Planowane staże realizowane będą przede wszystkim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia Pracodawca/Przedsiębiorca będzie zobowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego (-ych) bezrobotnego (-ych) do 30 roku życia przez okres, za który dokonywana jest refundacja, czyli przez 12 miesięcy oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy następujących bezpośrednio po okresie refundacji. Dodatkowo Pracodawca/Przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego (-ych) bezrobotnego (-ych) do 30 roku życia
przez okres kolejnych 3 miesięcy w ramach efektywności zatrudnieniowej. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2017 r. wysokość refundacji wynosi 1950,00 zł + ZUS od tej kwoty.

Ważne! Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Regulaminy przyznawania w/w form pomocy oraz aktualne wnioski dostępne są tutaj, tutaj oraz tutaj oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 20, nr 25 oraz nr 28). Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 12 (Staże), 66 (KFS) oraz 65 (Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia.