pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż na podstawie art. 18a punkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z poźn. zm.) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego uchwałą nr 127/2017/V z dnia 23 sierpnia 2017r. unieważnił otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji działań integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2017r. z Miasta Radomska, Miasta i Gminy Przedbórz, w związku, iż nie złożono żadnej oferty w otwartym konkursie ofert.