pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1065) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.).

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji, której zadaniem będzie opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) w zakresie realizacji zadań z obszaru integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.).